Latin igeragozásA latin nyelvben az ige ragozható szófaj. A ragozott igéken a következőket jelölik:

Emellett az igéknek vannak igeneveik is:

Részesülve a főnevek, illetve a melléknevek tulajdonságaiból, az igenevek részt vesznek a névszóragozásban, habár nincs mindegyiknek teljes paradigmája.

A magyar felfogás szerinti időket az idő és az állapot együttese határozza meg, így hat időt tarthatunk számon. Nem létezik az összes kombináció, például a kötőmódnak nincs jövő ideje, a felszólító módnak múlt ideje.

Tartalomjegyzék

Igék csoportjai


Az igék szótári alakja négy elemből áll. Az első általában a folyamatos jelen idejű, kijelentő cselekvő igeragozás egyes szám első személyű alakja, a második a folyamatos cselekvő infinitivus, a harmadik a befejezett jelen idejű, kijelentő cselekvő igeragozás egyes szám első személyű alakja, és a negyedik a supinum, illetve annak hiányában a befejezett szenvedő participium.

Néhány ige álszenvedő, illetve félig álszenvedő. Az ő szótári alakjuk egy kissé másként néz ki.

Az álszenvedő igék jellegzetessége, hogy jelentésük cselekvő, alakjaik szenvedők, így szótári alakjuk is szenvedő alakokból áll. Az első a folyamatos jelen idejű, kijelentő szenvedő igeragozás egyes szám első személyű alakja, a második a folyamatos szenvedő infinitivus, és a harmadik alak a befejezett jelen idejű, kijelentő szenvedő igeragozás egyes szám első személyű alakja. Az ő szótári alakjuk csak három elemet tartalmaz, mivel perfectum tőre csak cselekvő alakok képzésére lenne szükség.

A félig álszenvedő igék folyamatos alakjai cselekvők, befejezett alakjaik szenvedők. Az ő szótári alakjuk is három elemű. Az első a folyamatos jelen idejű, kijelentő cselekvő igeragozás egyes szám első személyű alakja, a második a folyamatos cselekvő infinitivus és a harmadik alak a befejezett jelen idejű, kijelentő szenvedő igeragozás egyes szám első személyű alakja. Nekik sincs perfectum tövük, hiszen azt csak befejezett cselekvő alakokhoz használják.

A latin nyelvben a legtöbb ige négy csoport, coniugatio egyikébe sorolható. Az első coniugatio töve -ā, a másodiké -ē, a harmadiké mássalhangzó, i vagy u, a negyediké -ī. Az álszenvedő és a félig álszenvedő igék is besorolhatók valamelyik coniugatioba.

Személyragozás


A latin nyelvben a szenvedő igét nem a cselekvőből képezik, hanem külön személyragjai vannak.

A folyamatos idők személyragjai kijelentő és kötőmódban:

Cselekvő Szenvedő
-o vagy -m -or
-s -ris
-t -tur
-mus -mur
-tis -mini
-nt -ntur

Bizonyos helyzetekben inkább a szenvedő alakok használatosak; a nyelv szemlélete inkább szenvedő. A cselekvő igét használják műveltetés, a szenvedő igét visszaható értelemben is. Azonban vannak más eszközök ezek kifejezésére. A legtöbb tárgyatlan igének is vannak szenvedő alakjai, de ezek személytelen alakok. Csak harmadik személyűek, és az összetett alakokban az igenév semlegesnemben szerepel.

A befejezett időkben, kijelentő és kötőmódban a személyragok:

Cselekvő
-istī
-it
-imus
-istis
-ērunt /-ēre

A szenvedő igét ezekben az időkben összetett alakok fejezik ki, melyek az ige alannyal egyeztetett befejezett szenvedő participiumából és a létige megfelelő idejű, de folyamatos alakjaiból állnak.

A felszólító módú ragozás az előbbiekhez képest hiányos. Két idejét általában számozással különböztetik meg egymástól. Az első felszólító mód tulajdonképpen folyamatos jelen, a második felszólító mód valójában folyamatos jövő. Csak második és harmadik személye van, illetve az ünnepélyesebb második felszólító mód többes számú második személyű szenvedő alakja hiányzik. Az első felszólító mód csak második személyű lehet.

Az első felszólító mód:

Cselekvő Szenvedő
-(e) -re
-te -mini

A második felszólító mód:

Cselekvő Szenvedő
-tō -tor
-tō -tor
-tōte
-ntō -ntor

Ragozási csoportok


A teljes ragozáshoz tudnunk kell, hogy az adott szó melyik ragozási csoport, coniugatio tagja. Ehhez az ige szótári alakja szükséges. Az első szó mögött található egy szám, amely 1 és 4 között mozog; például: bibo 3, bibi, potum iszik. Ez a szám jelzi a ragozási csoportot. Ez alapján határozhatók meg a folyamatos cselekvő infinitivus végződései:

1 āre

2 ēre

3 ĕre

4 īre

Ezeket a végződéseket kell hozzáilleszteni az első szóalak tövéhez, például bibĕre.

Álszenvedő igék esetén a folyamatos szenvedő infinitivusokra kell következtetni:

1 āri

2 ēri

3 ī

4 īri

Ebben a tekintetben a félig álszenvedő igék nem különböznek a legtöbb igétől.

Ragozási táblázatok

Az alábbi táblázatokban a zöld a folyamatos, a kék a befejezett, a piros a supinum tövet jelenti.

Első igeragozás

A példa: amo 1 -avi -atum szeret.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
am-o amo-r ame-m ame-r
ama-s ama-ris ame-s ame-ris
ama-t ama-tur ame-t ame-tur
ama-mus ama-mur ame-mus ame-mur
ama-tis ama-mini ame-tis ame-mini
ama-nt ama-ntur ame-nt ame-ntur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
amav-i amatus 3 sum amav-erim amatus 3 sim
amav-isti amatus 3 es amav-eris amatus 3 sis
amav-it amatus 3 est amav-erit amatus 3 sit
amav-imus amati 3 sumus amav-erimus amati 3 simus
amav-itis amati 3 estis amav-eritis amati 3 sitis
amav-erunt amati 3 sunt amav-erint amati 3 sint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
ama-bam ama-bar ama-rem ama-rer
ama-bas ama-baris ama-res ama-reris
ama-bat ama-batur ama-ret ama-retur
ama-bamus ama-bamur ama-remus ama-remur
ama-batis ama-bamini ama-retis ama-remini
ama-bant ama-bantur ama-rent ama-rentur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
amav-eram amatus 3 eram amav-issem amatus 3 essem
amav-eras amatus 3 eras amav-isses amatus 3 esses
amav-erat amatus 3 erat amav-isset amatus 3 esset
amav-eramus amati 3 eramus amav-issemus amati 3 essemus
amav-eratis amati 3 eratis amav-issetis amati 3 essetis
amav-erant amati 3 erant amav-issent amati 3 essent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
ama-bo ama-bor
ama-bis ama-beris
ama-bit ama-bitur
ama-bimus ama-bimur
ama-bitis ama-bimini
ama-bunt ama-buntur

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
amav-ero amatus 3 ero
amav-eris amatus 3 eris
amav-erit amatus 3 erit
amav-erimus amati 3 erimus
amav-eritis amati 3 eritis
amav-erint amati 3 erint

Második igeragozás

A példa: augeo 2, auxi, auctum - növel, gyarapít.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
auge-o auge-or auge-am auge-ar
auge-s auge-ris auge-as auge-aris
auge-t auge-tur auge-at auge-atur
auge-mus auge-mur auge-amus auge-amur
auge-tis auge-mini auge-atis auge-amini
auge-nt auge-ntur auge-ant auge-antur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
aux-i auctus 3 sum aux-erim auctus 3 sim
aux-isti auctus 3 es aux-eris auctus 3 sis
aux-it auctus 3 est aux-erit auctus 3 sit
aux-imus aucti 3 sumus aux-erimus aucti 3 simus
aux-itis aucti 3 estis aux-eritis aucti 3 sitis
aux-erunt aucti 3 sunt aux-erint aucti 3 sint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
auge-bam auge-bar auge-rem auge-rer
auge-bas auge-baris auge-res auge-reris
auge-bat auge-batur auge-ret auge-retur
auge-bamus auge-bamur auge-remus auge-remur
auge-batis auge-bamini auge-retis auge-remini
auge-bant auge-bantur auge-rent auge-rentur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
aux-eram auctus 3 eram aux-issem auctus 3 essem
aux-eras auctus 3 eras aux-isses auctus 3 esses
aux-erat auctus 3 erat aux-isset auctus 3 esset
aux-eramus aucti 3 eramus aux-issemus aucti 3 essemus
aux-eratis aucti 3 eratis aux-issetis aucti 3 essetis
aux-erant aucti 3 erant aux-issent aucti 3 essent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
auge-bo auge-bor
auge-bis auge-beris
auge-bit auge-bitur
auge-bimus auge-bimur
auge-bitis auge-bimini
auge-bunt auge-buntur

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
aux-ero auctus 3 ero
aux-eris auctus 3 eris
aux-erit auctus 3 erit
aux-erimus aucti 3 erimus
aux-eritis aucti 3 eritis
aux-erint aucti 3 erint

Harmadik igeragozás

A példa: pellicio 3, pellexi, pellectum- csábít, csalogat.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
pellici-o pellici-or pellici-am pellici-ar
pellici-s pellic-e-ris pellici-as pellici-aris
pellici-t pellici-tur pellici-at pellici-atur
pellici-mus pellici-mur pellici-amus pellici-amur
pellici-tis pellici-mini pellici-atis pellici-amini
pellic-u-nt pellic-u-ntur pellici-ant pellici-antur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
pellex-i pellectus 3 sum pellex-erim pellectus 3 sim
pellex-isti pellectus 3 es pellex-eris pellectus 3 sis
pellex-it pellectus 3 est pellex-erit pellectus 3 sit
pellex-imus pellecti 3 sumus pellex-erimus pellecti 3 simus
pellex-itis pellecti 3 estis pellex-eritis pellecti 3 sitis
pellex-erunt pellecti 3 sunt pellex-erint pellecti 3 sint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
pellici-ebam pellici-ebar pellici-erem pellici-erer
pellici-ebas pellici-ebaris pellici-eres pellici-ereris
pellici-ebat pellici-ebatur pellici-eret pellici-eretur
pellici-ebamus pellici-ebamur pellici-eremus pellici-eremur
pellici-ebatis pellici-ebamini pellici-eretis pellici-eremini
pellici-ebant pellici-ebantur pellici-erent pellici-erentur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
pellex-eram pellectus 3 eram pellex-issem pellectus 3 essem
pellex-eras pellectus 3 eras pellex-isses pellectus 3 esses
pellex-erat pellectus 3 erat pellex-isset pellectus 3 esset
pellex-eramus pellecti 3 eramus pellex-issemus pellecti 3 essemus
pellex-eratis pellecti 3 eratis pellex-issetis pellecti 3 essetis
pellex-erant pellecti 3 erant pellex-issent pellecti 3 essent


A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
pellici-am pellici-ar
pellici-es pellici-eris
pellici-et pellici-etur
pellici-emus pellici-emur
pellici-etis pellici-emini
pellici-ent pellici-entur

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
pellex-ero pellectus 3 ero
pellex-eris pellectus 3 eris
pellex-erit pellectus 3 erit
pellex-erimus pellecti 3 erimus
pellex-eritis pellecti 3 eritis
pellex-erint pellecti 3 erint

Negyedik igeragozás

A példa: custodio 4, custodivi, custoditum őriz, védelmez.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
custodi-o custodi-or custodi-am custodi-ar
custodi-s custodi-ris custodi-as custodi-aris
custodi-t custodi-tur custodi-at custodi-atur
custodi-mus custodi-mur custodi-amus custodi-amur
custodi-tis custodi-mini custodi-atis custodi-amini
custodi-u-nt custodi-u-ntur custodi-ant custodi-antur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
custodiv-i custoditus 3 sum custodiv-erim custoditus 3 sim
custodiv-isti custoditus 3 es custodiv-eris custoditus 3 sis
custodiv-it custoditus 3 est custodiv-erit custoditus 3 sit
custodiv-imus custoditi 3 sumus custodiv-erimus custoditi 3 simus
custodiv-itis custoditi 3 estis custodiv-eritis custoditi 3 sitis
custodiv-erunt custoditi 3 sunt custodiv-erint custoditi 3 sint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
custodi-ebam custodi-ebar custodi-rem custodi-rer
custodi-ebas custodi-ebaris custodi-res custodi-reris
custodi-ebat custodi-ebatur custodi-ret custodi-retur
custodi-ebamus custodi-ebamur custodi-remus custodi-remur
custodi-ebatis custodi-ebamini custodi-retis custodi-remini
custodi-ebant custodi-ebantur custodi-rent custodi-rentur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
custodiv-eram custoditus 3 eram custodiv-issem custoditus 3 essem
custodiv-eras custoditus 3 eras custodiv-isses custoditus 3 esses
custodiv-erat custoditus 3 erat custodiv-isset custoditus 3 esset
custodiv-eramus custoditi 3 eramus custodiv-issemus custoditi 3 essemus
custodiv-eratis custoditi 3 eratis custodiv-issetis custoditi 3 essetis
custodiv-erant custoditi 3 erant custodiv-issent custoditi 3 essent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
custodi-am custodi-ar
custodi-es custodi-eris
custodi-et custodi-etur
custodi-emus custodi-emur
custodi-etis custodi-emini
custodi-ent custodi-entur

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
custodiv-ero custoditus 3 ero
custodiv-eris custoditus 3 eris
custodiv-erit custoditus 3 erit
custodiv-erimus custoditi 3 erimus
custodiv-eritis custoditi 3 eritis
custodiv-erint custoditi 3 erint

Az igék névszói alakjai

Általában az igéknek vannak névszói alakjaik:

Infinitivusok léteznek mindhárom állapotban, és cselekvő, illetve szenvedő alakjaik is vannak.

Képzése:

Első igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
amare amari
amavisse amatum, -am, -um esse
amaturum, -am, -um esse amatum iri

Második igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
augere augeri
auxisse auctum, -am, -um esse
aucturum, -am, -um esse auctum iri

Harmadik igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
pellicere pellici
pellexisse pellectum, -am, -um esse
pellecturum, -am, -um esse pellectum iri

Negyedik igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
custodire custodiri
custodivisse custoditum, -am, -um esse
custoditurum, -am, -um esse custoditum iri

Az infinitivusokat többek között igeneves szerkezetek képzésére használják, mint accusativus cum infinitivo (cselekvő értelmű) és nominativus cum infinitivo (szenvedő értelmű). A latin nyelv előnyben részesíti az igeneves szerkezeteket a mellékmondatokkal szemben (habár még így is léteznek mellékmondatok a nyelvben).

A participiumok képzése:

Első igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
amans, -antis
amatus 3
amaturus 3 amandus 3

Második igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
augens, -entis
auctus 3
aucturus 3 augendus 3

Harmadik igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
pellicens, -entis
pellectus 3
pellecturus 3 pellicendus 3

Negyedik igeragozás:

Cselekvő Szenvedő
custodiens, -entis
custoditus 3
custoditurus 3 custodiendus 3

A participiumok használhatók jelzőként, vagy igeneves szerkezetekben. Lásd: participium coniunctum és ablativus absolutus.

A gerundiumnak nincs alanyesete; ezt szükség esetén a cselekvő folyamatos infinitivus pótolja. Tárgyesete csak elöljárószóval használatos. Csak cselekvő, egyes számú alakjai vannak. Az imperfectum tőből képezhető. Képzője tárgyesetben -ndum, ami elé a harmadik és a negyedik igeragozásban -e- kerül: amandum, augendum, pellicendum, custodiendum.

A gerundium tárgyesete mindig elöljárószóval áll. Birtokos esete főnevekkel, melléknevekkel fordul elő vonzatként. Részes esetben elvétve fordul elő; használatát a filológusok sem értik pontosan. Önálló határozói esete eszköz- vagy okhatározó, de elöljárószavakkal (a, ab, de, e, ex, in) is megtalálható.

Mondattani szempontból a gerundium állhat melléknévi jelzőként tárgyas, vagy tárgyatlan, és személytelen igékkel. Ekkor azt fejezi ki, hogy valami valamire alkalmas, érdemes, vagy méltó. Az állítmány névszói részeként szükségszerűséget jelez. Néha tárggyal áll, de ehelyett a gerundivumot (beálló szenvedő participium) szokás előnyben részesíteni. Azonban, mivel a semleges nemben nincs különbség az alany- és a tárgyeset között, azért ekkor mégis a gerundium a szokásos választás. A megfeleltetés:

A supinum a supinum tőből képezhető. Csak tárgy- és határozói esete van. A tárgyeset végződése -um, a határozói eseté -u. Főnevesülve negyedik ragozási csoportú főnév lesz belőle, teljes ragozási sorral. A tárgyesetnek célhatározói, a határozói esetnek tekintethatározói jelentése van.

Egyes nyelvtanokban a gerundivum önálló igenévként szerepel, mely független az aspektusoktól is, de továbbra is szenvedő értelmű. Jelentősége a gerundium helyettesítésében áll.

Rendhagyó igék


A rendhagyó igék egyes alakjainak képzése eltér a szokásos formától:

Edo, edere/esse, edi, esum

Hiányos ragozású ige, szenvedő alakjai nincsenek. Lényegében a harmadik ragozási típushoz tartozik, de előfordulnak a ragozási sorba nem illeszkedő alakok is.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
edo edam
edis, es edas
edit, est edat
edimus edamus
editis edatis
edunt edant

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
edi ederim
edisti ederis
edit ederit
edimus ederimus
editis ederitis
ederunt ederint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
edebam ederem, essem
edebas ederes, esses
edebat ederet, esset
edebamus ederemus, essemus
edebatis ederetis, essetis
edebant ederent, essent

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
ederam edissem
ederas edisses
ederat edisset
ederamus edissemus
ederatis edissetis
ederant edissent


A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő
edam
edes
edet
edemus
edetis
edent

Kijelentő cselekvő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő
edero
ederis
ederit
ederimus
ederitis
ederint

Az első felszólító mód:

Cselekvő
ede, es
edite, este

A második felszólító mód:

Cselekvő
editō, estō
editō, estō
editōte, estote
eduntō

Infinitivusok:

Cselekvő
edere, esse
edisse
esurum, -am, -um esse

Participiumok:

Cselekvő
edens, -entis
esurus 3

A gerundium ragozása:

Cselekvő
edendi
edendo
edendum
edendo

Fero, ferre, tuli, latum

Lényegében a harmadik ragozási típushoz tartozik, de egyes alakjai nem illeszkednek a ragozási sorba.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
fero feror feram ferar
fers ferris feras feraris
fert fertur ferat feratur
ferimus ferimur feramus feramur
fertis ferimini feratis feratmini
ferunt feruntur ferant ferantur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
tuli latus 3 sum tulerim latus 3 sim
tulisti latus 3 es tuleris latus 3 sis
tulit latus 3 est tulerit latus 3 sit
tulimus lati 3 sumus tulerimus lati 3 simus
tulitis lati 3 estis tuleritis lati 3 sitis
tulerunt lati 3 sunt tulerint lati 3 sint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
ferebam ferebar ferrem ferrer
ferebas ferebaris ferres ferreris
ferebat ferebatur ferret ferretur
ferebamus ferebamur ferremus ferremur
ferebatis ferebamini ferretis ferremini
ferebant ferebantur ferrent ferrentur

Kijelentő és kötőmódú cselekvő és szenvedő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő Kötőmód cselekvő Kötőmód szenvedő
tuleram latus 3 eram tulissem latus 3 essem
tuleras latus 3 eras tulisses latus 3 esses
tulerat latus 3 erat tulisset pellectus 3 esset
tuleramus lati 3 eramus tulissemus lati 3 essemus
tuleratis lati 3 eratis tulissetis lati 3 essetis
tulerant lati 3 erant tulissent lati 3 essent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
feram ferar
feres fereris
feret feretur
feremus feremur
feretis feremini
ferent ferentur

Kijelentő cselekvő és szenvedő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő Kijelentő szenvedő
tulerim latus 3 ero
tuleris latus 3 eris
tulerit latus 3 erit
tulerimus lati 3 erimus
tuleritis lati 3 eritis
tulerint lati 3 erint

Az első felszólító mód:

Cselekvő Szenvedő
fer ferre
ferte ferimini

A második felszólító mód:

Cselekvő Szenvedő
fertō fertor
fertō fertor
fertōte
feruntō feruntor

Infinitivusok:

Cselekvő Szenvedő
ferre ferri
tulisse latum, -am, -um esse
laturum, -am, -um esse latum iri

Participiumok:

Cselekvő Szenvedő
ferens, -entis
latus 3
laturus 3 ferendus 3

A gerundium ragozása:

Cselekvő
ferendi
ferendo
ferendum
ferendo

Volo, velle, volui és társai

Hiányos ragozású igék, szenvedő alakjaik nincsenek.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos jelenben:

Volo - kijelentő cselekvő Volo - kötőmód cselekvő Nolo - kijelentő cselekvő Nolo - kötőmód cselekvő Malo - kijelentő cselekvő Malo - kötőmód cselekvő
volo velim nolo nolim malo malim
vis velis non vis nolis mavis malis
vult velit non vult nolit mavult malit
volumus velimus nolumus nolimus malumus malimus
voltis velitis noltis nolitis mavultis malitis
volunt velint nolunt nolint malunt malint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett jelenben:

Volo - kijelentő cselekvő Volo - kötőmód cselekvő Nolo - kijelentő cselekvő Nolo - kötőmód cselekvő Malo - kijelentő cselekvő Malo - kötőmód cselekvő
volui voluerim nolui noluérim malui maluérim
voluisti volueris noluisti nolueris maluisti malueris
voluit voluerit noluit noluerit maluit maluerit
voluimus voluerimus noluimus noluerimus maluimus maluerimus
voluistis volueritis noluistis nolueritis maluistis malueritis
voluerunt voluerint noluerunt noluerint maluerunt maluerint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos múltban:

Volo - kijelentő cselekvő Volo - kötőmód cselekvő Nolo - kijelentő cselekvő Nolo - kötőmód cselekvő Malo - kijelentő cselekvő Malo - kötőmód cselekvő
volebam vellem nolebam nollem malebam mailem
volebas velles nolebas nolles malebas mailes
volebat vellet nolebat nollet malebat vellet
volebamus vellemus nolebamus nollemus malebamus mallemus
volebatis velletis nolebatis nolletis malebatis malletis
volebant vellent nolebant nollent malebant mailent

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett múltban:

Volo - kijelentő cselekvő Volo - kötőmód cselekvő Nolo - kijelentő cselekvő Nolo - kötőmód cselekvő Malo - kijelentő cselekvő Malo - kötőmód cselekvő
volueram voluissem nolueram noluissem malueram maluissem
volueras voluisses nolueras noluisses malueras maluisses
voluerat voluisset noluerat noluisset maluerat maluisset
volueramus voluissemus nolueramus noluissemus malueramus maluissemus
volueratis voluissetis nolueratis noluissetis malueratis maluissetis
voluerant voluissent noluerant noluissent maluerant maluissent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő ragozás folyamatos jövőben:

Volo - kijelentő cselekvő Nolo - kijelentő cselekvő Malo - kijelentő cselekvő
volam nolam malam
voles noles males
volet nolet malet
volemus nolemus malemus
voletis noletis maletis
volent nolent malent

Kijelentő cselekvő ragozás befejezett jövőben:

Volo - kijelentő cselekvő Nolo - kijelentő cselekvő Malo - kijelentő cselekvő
voluero noluero maluero
volueris nolueris malueris
voluerit noluerit maluerit
voluerimus noluerimus maluerimus
volueritis nolueritis malueritis
voluerint noluerint maluerint

Felszólító módja csak a nolo igének van:

Az első felszólító mód:

Cselekvő
noli
nolite

A második felszólító mód:

Cselekvő
nolito
nolito
nolitote
nolunto

Tiltásokban használják.

Infinitivusok:

Volo - cselekvő Nolo - cselekvő Malo - cselekvő
volo nolle malle
voluisse noluisse maluisse

Participiumok:

Gerundiumok:

Csak a nolo igének van gerundiuma:

Cselekvő
nolendi
nolendo
nolendum
nolendo

Eo, ire, ivi, itum

Nagyjából a negyedik csoportot követi.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
eo eam
is eas
it eat
imus eamus
itis eatis
eunt eant

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
ivi iverim
ivisti iveris
ivit iverit
ivimus iverimus
ivitis iveritis
iverunt iverint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
ibam irem
ibas ires
ibat iret
ibamus iremus
ibatis iretis
ibant irent

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
iveram ivissem
iveras ivisses
iverat ivisset
iveramus ivissemus
iveratis ivissetis
iverant ivissent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő
ibam
ibas
ibat
ibamus
ibatis
ibant

Kijelentő cselekvő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő
ivero
iveris
iverit
iverimus
iveritis
iverint

Az első felszólító mód:

Cselekvő
i
ite

A második felszólító mód:

Cselekvő
itō
itō
itōte
euntō

Infinitivusok:

Cselekvő
ire
ivisse, iisse
iturum, -am, -um esse

Participiumok:

Cselekvő
iens, euntis
iturus 3

A gerundium ragozása:

Cselekvő
eundi
eundo
eundum
eundo

Supinum: itum, itu.

Fio, fieri, factus sum

Félig álszenvedő ige, befejezett cselekvő alakjai a szenvedő igeragozás mintájára alakulnak.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos jelenben:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
fio fiam
fis fias
fit fiat
fimus fiamus
fitis fiatis
fiunt fiant

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett jelenben:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
factus 3 sum factus 3 sim
factus 3 es factus 3 sis
factus 3 est factus 3 sit
facti 3 sumus factus 3 simus
facti 3 estis factus 3 sitis
facti 3 sunt factus 3 sint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos múltban:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
fiebam fierem
fiebas fieres
fiebat fieret
fiebamus fieremus
fiebatis fieretis
fiebant fierent

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett múltban:

Kijelentő cselekvő Kötőmód cselekvő
factus 3 eram factus 3 essem
factus 3 eras factus 3 esses
factus 3 erat factus 3 esset
factus 3 eramus factus 3 essemus
factus 3 eratis factus 3 essetis
factus 3 erant factus 3 essent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő ragozás folyamatos jövőben:

Kijelentő cselekvő
fiam
fies
fiet
fiemus
fietis
fient

Kijelentő cselekvő ragozás befejezett jövőben:

Kijelentő cselekvő
factus 3 ero
factus 3 eris
factus 3 erit
facti 3 erimus
facti 3 eritis
facti 3 erint

Az első felszólító mód:

Cselekvő
fi
fite

Infinitivusok:

Cselekvő
fieri
factum, -am, -um esse
factum iri

Participiumai közül csak a befejezett létezik: factus 3

A többi, fel nem sorolt igenév nem létezik.

Sum, esse, fui

A létigével együtt a possum, posse, potui ragozását is ismertetjük, mely a létige összetétele. Csak cselekvő alakjaik vannak.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos jelenben:

Sum - kijelentő cselekvő Sum - kötőmód cselekvő Possum - kijelentő cselekvő Possum - kötőmód cselekvő
sum sim possum possim
es sis potes possis
est sit potest possit
sumus simus possumus possimus
estis sitis possetis possitis
sunt sint possunt possint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett jelenben:

Sum - kijelentő cselekvő Sum - kötőmód cselekvő Possum - kijelentő cselekvő Possum - kötőmód cselekvő
fui fuerim potui potuerim
fuisti fueris potuis potueris
fuit fuerit potuit potuerit
fuimus fuerimus potuimus potuerimus
fuistis fueritis potuistis potueritis
fuerunt fuerint potuerunt potuerint


Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás folyamatos múltban:

Sum - kijelentő cselekvő Sum - kötőmód cselekvő Possum - kijelentő cselekvő Possum - kötőmód cselekvő
eram pessem, forem poteram possem
eras esses, fores poteras posses
erat esset, foret poterat posset
eramus essemus poteramus possemus
eratis essetis poteratis possetis
erebant essent, forent poterant possent

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozás befejezett múltban:

Sum - kijelentő cselekvő Sum - kötőmód cselekvő Possum - kijelentő cselekvő Possum - kötőmód cselekvő
fueram fuissem potueram potuissem
fueras fuisses potueras potuisses
fuerat fuisset potuerat potuisset
fueramus fuissemus potueramus potuissemus
fueratis fuissetis potueratis potuissetis
fuerant fuissent potuerant potuissent

A kötőmódnak nincs jövő ideje, így az alábbiakban csak a kijelentő mód szerepel:

Kijelentő cselekvő ragozás folyamatos jövőben:

Sum - kijelentő cselekvő Possum - kijelentő cselekvő
ero potero
eris poteris
erit poterit
erimus poterimus
eritis poteritis
erunt poterunt

Kijelentő cselekvő agozás befejezett jövőben:

Sum - kijelentő cselekvő Possum - kijelentő cselekvő
fuero potuéro
fueris potueris
fuerit potuerit
fuerimus potuerímus
fueritis potuerltis
fuerint potuerint

Az első felszólító mód:

Cselekvő
es
este

A második felszólító mód:

Cselekvő
estō
estō
estōte
suntō

A possum igének nincs felszólító módja.

Infinitivusok:

Sum - cselekvő Possum - cselekvő
esse posse
fuisse potuisse
futurum, -am, -um esse; fore

Gerundium és supinum nincs.

Egy másik összetétel:


Kijelentő cselekvő
prosum
prodes
prodest
prosűmus
prodestis
prosunt

További alakjai: prodero ; prosim; prodessem.

Hiányos ragozású igék


Bár a rendhagyó igék ragozása hiányos, hagyományosan megkülönb9ztetik a rendhagyó és a hiányos igéket.

Perfektív igék

A perfektív igéknek nincs folyamatos állapotuk, csak befejezett. Ezek a következők:

Hasonló felfogásban ragozódnak, mint az irodalmi magyar nyelvben a szoktam ige. Szótári alakjuk különbözik a legtöbb ige szótári alakjától, mivel az első alak a cselekvő befejezett jelen egyes szám első személyű alak, a második a befejezett infinitivus. Harmadik és negyedik alak nincs. Habár közülük több jelentése megengedné a szenvedő ragozást (próbálhatjuk: tudva lenni, elkezdve lenni, emlékeznek rám, gyűlölnek engem), szenvedő alakjaik sincsenek.

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozások befejezett jelenben:

Novi - kijelentő cselekvő Novi - kötőmód cselekvő Coepi - kijelentő cselekvő Coepi - kötőmód cselekvő
novi noverim coepi coeperim
novisti noveris coepisti coeperis
novit noverit coepit coeperit
novimus noverimus coepimus coeperimus
novitis noveritis coepistis coeperitis
noverunt noverint coeperunt coeperint
Memini - kijelentő cselekvő Memini - kötőmód cselekvő Odi - kijelentő cselekvő Odi - kötőmód cselekvő
memini meminerim odi oderim
meministi memineris odisti oderis
meminit meminerit odit oderit
meminimus meminerimus odimus oderimus
meminitis memineritis odistis oderitis
meminerunt meminerint oderunt oderint

Kijelentő és kötőmódú cselekvő ragozások befejezett múltban:

Novi - kijelentő cselekvő Novi - kötőmód cselekvő Coepi - kijelentő cselekvő Coepi - kötőmód cselekvő
noveram novissem coeperam coepissem
noveras novisses coeperas coepisses
noverat novisset coeperat coepisset
noveramus novissemus coeperamus coepissemus
noveratis novissetis coeperatis coepissetis
noverant novissent coeperant coepissent
Memini - kijelentő cselekvő Memini - kötőmód cselekvő Odi - kijelentő cselekvő Odi - kötőmód cselekvő
memineram meminissem oderam odissem
memineras meminisses oderas odisses
meminerat meminisset oderat odisset
memineramus meminissemus oderamus odissemus
memineratis meminissetis oderatis odissetis
meminerant meminissent oderant odissent

Kijelentő ragozások befejezett jövőben:

Novi - kijelentő cselekvő Coepi - kijelentő cselekvő Memini - kijelentő cselekvő Odi - kijelentő cselekvő
novero coepero meminero odero
noveris coeperis memineris oderis
noverit coeperit meminerit oderit
noverimus coeperimus meminerimus oderimus
noveritis coeperitis memineritis oderitis
noverint coeperint meminerint oderint

További alakok, illetve igenevek:

További hiányos ragozású igék

Az inquam - mondom igének csak kijelentő, cselekvő alakjai vannak:

Folyamatos jelen Folyamatos múlt Folyamatos jövő Befejezett jelen
inquam
inques inquies inquisti
inquit inquiebat inquiet inquit
inquimus
inquitis
inquiunt

Igenevei nincsenek.

Az aio - (igent) mondok igének csak kijelentő módú, cselekvő alakjai vannak:

Folyamatos jelen Folyamatos múlt Befejezett jelen
aio aiebam
ais aiebas
ait aiebat ait
aiebamus
aiebatis
aiunt aiebant

Igenevei nincsenek.

A fari - szólni igének csak cselekvő alakjai vannak. Álszenvedő, ezért meglevő alakjai szenvedő alakúak:

Folyamatos jelen Folyamatos jövő Befejezett jelen Befejezett múlt
fabor fatus 3 eram
fatur fatus 3 est
famur fatus 3 erat
fantur fati 3 sunt

Kötőmódja nincs, viszont van egy felszólító alakja: fare.

Igenevei:

Összetételei álszenvedő, így szenvedőben nem létező, amúgy teljes ragozású igék.

A quaeso igének csak ez a két alakja ismert: quaeso - kérlek, quaesumus - kérünk.

Személytelen igék


A személytelen igéknek két csoportjuk van: az önálló személytelen igék, és a személyes igék személytelenül használva.

A valódi személytelen igék jelzik az időjárást, érzelmeket, érdekeltségeket fejeznek ki:

Személyes igék személytelen használata:

fallit, fugit, praeterit me - kikerüli a figyelmemet; placet - jónak látszik; praestat - jobb; restat - hátravan; vacat - nincs.

Körülírt ragozás


A körülírt ragozás egységesen az ige beálló participiumából és a létige megfelelő alakjából áll. Az igenemet (cselekvő vagy szenvedő) és az alany nemét a participium fejezi ki, a létige pedig számban és személyben egyezik az alannyal.

A cselekvő körülírt ragozás szándékot, a cselekvésre való készülést fejezi ki. A szenvedő körülírt ragozás azt jelenti, hogy az adott cselekvést meg kell tenni, szenvedő személettel.

Az igenemek használata


Csak a cselekvő és a szenvedő igenemeknek vannak külön alakjaik. A visszaható és a műveltető jelentést is ezek az alakok fejezik ki.

A nyelv szelleméhez inkább illik az élőlény, mint alany. Szemlélete inkább szenvedő, így a szenvedő igének is nagyobb szerepe van, mint modern európai nyelveknél. Gyakran, ha az alany nem élőlény lenne, akkor cselekvő helyett szenvedő mondatot találunk. A cselekvő határozói esetben áll, és ha személy, akkor még egy ab elöljárószó is jár hozzá. A beálló szenvedő participium kivétel, mivel mellette a cselekvő részes esetben is előfordulhat, különösen költőknél. Létezik továbbá a személytelen használatú szenvedő ragozás is, például: dicitur, dicuntur - mondják

Egyes igék szenvedőben visszaható jelentésűek, de előfordulnak külön visszaható igék is, melyek alakilag cselekvők. Költőknél abban is különbözik a szenvedő jelentéstől, hogy mellette a célpont tárgyesetben áll, ha egyáltalán ki van téve.

A műveltetés többféleképpen is kifejezhető:

A módok jelentése


Néhány szerkezetben eltér a magyar és a latin módhasználat, így például kötőmód helyett kijelentő módot találunk a következőkben: tudnék (-hatnék), possum; tartoznám, debeo; kellene, oportet; necesse est, illenék; decet, méltányos volna; aequum est, iustum est, igazságos volna; jobb volna, melius est; nehéz volna, difficile est; hosszadalmas volna, longum est. További eltérő módhasználat: Ki ne tudná? quis ignorat ? Ki ne látta volna? quis non vidit ? Azt gondolnám, arbitror; azt gondoltam volna, arbitrabar. Sohasem hittem volna, nunquam existimavi.

Az első felszólító mód egy alkalomra szól. A második általánosabban betartandó utasítást, tiltást tartalmaz, például törvényekben. A tiltást inkább körülírás fejezi ki, mint nole, nolite.

A kötőmód használata összetett; ezért is szokták feltételes helyett kötőmódnak nevezni. Önálló használata: lehetőség, kívánság, felszólítás, tiltás kifejezése, de jelenthet megengedést, kételkedést, feltételezést is. A kötőmód mellékmondatokban bizonyos kötőszavakkal áll, vagy valamilyen, az adott mondatfajta által megengedett többletjelentést hordoz. Például a függő kérdésekben az állítmánynak kötőmódúnak kell lennie.

Az önálló kötőmódot tartalmazó mondatokban a tagadás működése:

Az igeidők használata


A kötőmód mellékmondatok idejét is viszonyítja.

Az igenevek használata


Participium

A participium használható melléknévként, de igei természete miatt csak tárgyat vagy határozót vehet magához. Jelzője csak az igei természet elhagyásával lehet (szófajváltás). A nyelv életében a participiumok gyakran váltottak szófajt, melléknevekké, főnevekké váltak. Folyamatos participiumok gyakran állnak tárggyal vagy birtokos esettel. Az opus est mellett a befejezett participium főnévként szerepel. A beálló cselekvő participium szándékot és célt, a beálló szenvedő participium szükségességét fejezi ki.

Igeneves szerkezetei: participium coniunctum és ablativus absolutus. Tömöríthet jelzői, ok-, időhatározói mellékmondatokat. Az előbbi esetben a mellékmondat alanya szerepel a főmondatban, ekkor az állítmányból alkotott participiumot egyeztetni kell a főmondatban megtalált alannyal nemben, számban, esetben. Utóbbi esetben a mellékmondat alanya nincs a főmondatban, így azt határozói esetbe kell tenni, és egyeztetni kell a mellékmondati állítmányból képzett participiumot nemben, számban, esetben. A participiumok aspektusát a főmondathoz kell viszonyítani. Mivel nincs befejezett cselekvő participium, azért ilyen esetekben a mellékmondatot szenvedővé kell alakítani. Ebben az átalakításban meg kell tartani a participium igei természetét.

Gerundium és supinum

A gerundium ragozásáról, eseteinek használatáról fentebb már írtunk. Főnevesülni ritkán szokott, úgyhogy jelzője nem lehet, csak tárgya vagy határozója. A tárggyal álló gerundium helyett azonban megszokottabb a beálló cselekvő participiummal (gerundivium) szerkezetet alkotni:

Mégis inkább a gerundiumot találjuk, és javasolt a használata, ha:

A supinum használatáról fentebb írtunk. Gyakran főnevesül, ekkor a negyedik csoportba tartozó, teljes ragozási sorú, hímnemű főnév lesz belőle.

Infinitivus

Az infinitivus önálló használata a magyar főnévi igenévhez hasonló, alany vagy tárgy lehet. Semlegesnemű főnévnek számít, és a gerundium alanyesetét pótolja. Igeneves szerkezetei az acusativus cum infinitivo és a nominativus cum infinitivo. A továbbiakban a főige a főmondat állítmánya.

Mindkét szerkezet a hogy kötőszavas mellékmondatok megfelelőit rövidíti. A főige lehet:

Ekkor az accusativus cum infinitivo tárgy a mondatban. Alanyként szerepel a következő főigékkel:

Közvetlen észleléskor az infinitivust participium helyettesítheti. Ha a mellékmondatban összehasonlítás szerepel, akkor az is tárgyesetbe kerül, amihez hasonlítunk.

Nominativus cum infinitivo áll a következőkkel:

Ha a rövidítendő mellékmondatban kötőmód lenne, akkor az accusativus cum infinitivo helyett futurum 3 esse (fuisse), ut és megmarad a mellékmondat, vagy a cselekvő körülírt igeragozás megfelelő alakja áll.

A beálló infinitivus helyett is inkább fore (futurum esse), ut és kötőmód szerepel. Erre akkor is szükség van, ha az átalakítandó igének nincs supinuma.

Források


Külső linkek


https://bircahang.org/hasznos-latin-tablazatok-nyelvtanulashoz-vii/ - ötletadó színezéshez

Dátum: 31.03.2021 08:00:59 CEST

Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.

Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Jogi nyilatkozat & Adatvédelmi irányelvek.